3E - Royal SMIT BSc prijzen

Wat zijn de 3E - Royal SMIT BSc prijzen?

De 3 E-Royal SMIT BSc prijzen worden jaarlijks uitgereikt aan de beste, als Bachelor of Science gediplomeerden in het 3 E vakgebied van Nederlandse Hogescholen en Technische Universiteiten.
Het 3 E vakgebied omvat de Elektrische Energietechniek en de techniek van de Elektriciteitsvoorziening (o.a. opwekking, transport, distributie, smart systems, milieuvriendelijke technieken en technisch-economische optimalisatie voor elektriciteitsvoorziening en benutting). De prijzen worden beschikbaar gesteld door Royal SMIT Transformatoren B.V.

Prijsuitreiking 3E - Royal SMIT BSc competitie 2021

Nationale competitie 2022

De nationale competitie om de 3 E – Royal SMIT prijzen 2022 staat open voor studenten die in de periode van 1 september 2021 tot 31 december 2022 als BSc gediplomeerd zijn en onderscheidt twee categorieën: BSc gediplomeerden aan Nederlandse Hogescholen (categorie H) en BSc gediplomeerden aan Technische Universiteiten (categorie U).

In beide categorieën zijn de volgende prijzen beschikbaar: een eerste prijs van € 2.000, een tweede prijs van € 1.000 en twee derde prijzen van € 500. Iedere prijswinnaar ontvangt behalve een geldprijs een oorkonde. Alle voorgedragen kandidaten, ook zij die buiten de prijzen vallen, krijgen een oorkonde met eervolle vermelding.
Iedere prijs en oorkonde wordt toegekend aan één persoon, ook wanneer het project in teamverband is uitgevoerd. In dit geval zal de betreffende onderwijsinstelling een keuze maken welk teamlid als kandidaat wordt voordragen.

Kandidaten worden namens de Hogeschool of de Technische Universiteit voorgedragen door de coördinator van de BSc examens in goed overleg met de docent(en) die de kandidaat hebben begeleid. Naast de kwaliteit van het verslag en de presentatie door de kandidaat, kunnen ook andere studieprestaties worden meegewogen bij de keuze van een kandidaat.

Hogescholen kunnen ieder één kandidaat voordragen, Technische Universiteiten kunnen ieder twee kandidaten voordragen voor deelname aan de competitie.
Het voordragen van een kandidaat geschiedt door middel van het invullen van het deelnameformulier op deze website en het toevoegen van de benodigde documenten voor de kandidaatstelling. Door het klikken op “verzenden” wordt het formulier met bijlagen verzonden aan Stichting 3 E en ontvangt de voordrager een ontvangstbevestiging.

Bij het voordragen van een kandidaat dienen de volgende documenten te worden overlegd:

  • Akkoordverklaring van de decaan, de voorzitter of bachelors examen coördinator namens de onderwijsinstelling met de voordracht van de kandidaat.
  • Toelichting en motivatie van de docent die de kandidaat heeft begeleid.
  • Akkoordverklaring van de kandidaat met deelname en de voorwaarden voor deelname aan de competitie.
  • Beknopt CV van de kandidaat
  • Kopie van de bachelor thesis, BSc scriptie of het afstudeerverslag.
  • Beoordeling van de bachelor thesis, BSc scriptie of het afstudeerverslag afgegeven door de onderwijsinstelling.

De voordrachten van kandidaten met de daarbij benodigde documenten, dienen voor 17 januari 2023 bij Stichting 3 E te zijn ingediend.

Het bestuur van Stichting 3 E beslist over de toekenning van de prijzen. Het bestuur laat zich daarbij adviseren door een, door het bestuur ingestelde, onafhankelijke en deskundige jury, waarbij zij het oordeel van de jury pleegt over te nemen. Omtrent beslissingen van het bestuur en de jury is geen beroep mogelijk.

De jury bestaat uit drie of vier bestuursleden van Stichting 3 E, waarvan één als voorzitter van de jury zal optreden en eenzelfde aantal deskundigen, waarvan één afgevaardigde van Royal SMIT Transformatoren B.V. De secretaris van Stichting 3 E is tevens secretaris van de jury. In geval van verhindering kan een ander bestuurslid van Stichting 3 E, dat niet is benoemd als lid van de jury, als secretaris van de jury optreden.

Het bestuur kan besluiten nog één emeritus docent van een Hogeschool en/of één, al dan niet emeritus, hoogleraar van een Technische Universiteit als assessor en adviseur van de jury, zonder stemrecht, aan te stellen.

De jury zal bij haar beoordeling van de kandidaten onder andere letten op de inhoudelijke kwaliteit, de redactie en presentatie van de BSc thesis (bachelorsscriptie, BSc-afstudeerscriptie, of afstudeerverslag) en het inzicht en de vindingrijkheid die de kandidaat tijdens zijn/haar BSc project heeft laten zien. Bij het stemmen door de jury heeft ieder lid van de jury één stem, bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De jury zal in februari 2023 in vergadering bijeen, bepalen welke kandidaten van de Hogescholen en de Technische Universiteiten in aanmerking komen voor de finale in hun categorie en welke kandidaten een derde prijs in hun categorie zullen ontvangen.

Alle prijswinnaars en de overige kandidaten worden door het bestuur van Stichting 3 E per e-mail op de hoogte gebracht van de uitslag van het juryberaad, met daarbij een kopie aan de indieners van de voordrachten.

Op vrijdag 24 maart 2023 zijn de finales en de prijsuitreiking van de 3 E – Royal SMIT BSc prijzen 2021 in de lounge van het Goffertstadion te Nijmegen. De finalisten in beide categorieën zullen tijdens deze bijeenkomst een mondelinge presentatie geven van maximaal tien minuten over hun BSc project. Aansluitend aan deze presentaties, zal de jury besluiten aan wie de eerste- en aan wie de tweede prijs wordt toegekend, waarna de prijzen en de oorkondes aan de deelnemers zullen worden uitgereikt.

Het bestuur van Stichting 3 E en de jury zullen informatie en gegevens over de kandidaten en hun werk vertrouwelijk behandelen.
Kandidaten en prijswinnaars, nemen door de aanvaarding van hun kandidatuur en/of de ontvangst van hun prijs geen enkele verplichting op zich ten opzichte van Stichting 3 E of Royal SMIT Transformatoren B.V.

De namen van de prijswinnaars, met foto’s en BSc thesis- onderwerpen en de onderwijsinstelling waaraan zij zijn gediplomeerd, evenals van degenen die een eervolle vermelding hebben ontvangen, kunnen door 3 E en Royal SMIT Transformatoren B.V. op de website en/of middels een persbericht met foto’s worden gepubliceerd.

Voor de bijeenkomst van de finales en de prijsuitreiking in Nijmegen, zullen onder andere worden uitgenodigd: alle genomineerde kandidaten met een aantal van hun familieleden en vrienden, als ook de indieners van de nominaties en andere vertegenwoordigers van de Hogescholen en Technische Universiteiten of van bedrijven betrokken bij de bachelorsprojecten.

Uitslag van de nationale competitie 2021

Categorie Hogescholen

1e prijs Casper Grootes – Haagse Hogeschool

2e prijs Hussein Alam – Hanze Hogeschool

3e prijs Maud van der Weegen – Avans Hogeschool

3e prijs Dirk van der Welij – Hogeschool Arnhem Nijmegen

Categorie Universiteiten

1e prijs Jeroen Ammers – Technische Universiteit Delft

2e prijs Sjors van Osch – Technische Universiteit Eindhoven

3e prijs Wouter Bles – Technische Universiteit Eindhoven

3e prijs Paul Kluge – Technische Universiteit Delft