Doel

Het doel van Stichting 3 E is het stimuleren en ondersteunen van technisch wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van de Elektrische Energietechniek en technieken van de Elektriciteitsvoorziening (de drie E’s of wel het “3 E vakgebied”) in Nederland, in de ruimste zin van het woord.

Het doel van Stichting 3 E wordt nagestreefd door:

  • het op aanvraag toekennen van beurzen aan BSc studenten, MSc studenten, jonge MSc’s en promovendi als financiële steun voor activiteiten ter verdieping en verbreding van hun kennis en relaties in het 3 E vakgebied buiten hun eigen universiteit, zoals stages bij bedrijven of wetenschappelijke instituten, deelname aan postdoctorale cursussen en/of internationale conferenties, onderzoeksteams of kansrijke productontwikkeling start-up’s,
  • het interesseren en stimuleren van potentiële studenten voor de studie in het Stichting 3 E vakgebied,
  • het bevorderen van kennisoverdracht en kennisuitwisseling binnen het Stichting 3 E vakgebied,
  • het organiseren van de jaarlijkse nationale competitie om de Stichting 3 E – Royal SMIT BSc prijzen voor de beste BSc gediplomeerden van het afgelopen jaar van Technische Universiteiten en Hogescholen,
  • subsidiëring van onderwijsvernieuwingsprojecten uitgevoerd aan de Technische Universiteit van Delft en Eindhoven,
  • subsidiëring van studieverenigingen en disputen daarvan van de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven.

Stichting

Stichting 3 E is opgericht op 30 november 2012 bij het samengaan van de stichtingen het Professor Gelissen fond, het Jansen-Dibbets-van der Horst fonds en het SMIT-De Kuiper fonds.

Stichting 3 E is heeft de ANBI status (algemeen nut beogende instelling). De stichting is ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer 410.490.20 met het fiscale nummer 0065.17.407.
Informatie over de activiteiten en de financiële verantwoording over het afgelopen jaar zijn te vinden in het Bestuursverslag en de
Jaarrekening.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en vijf leden, allen met een achtergrond binnen het 3 E vakgebied, afkomstig uit het bedrijfsleven en of de wetenschap. Het bestuur is onbezoldigd en er is geen personeel in dienst van de stichting.

Bestuursleden

Voorzitter
Ir. R.Th. Overakker
Penningmeester
Jhr. ir. C.L.C. van Kretschmar
Secretaris
Ir. H.J. Mezger
Lid
Dr. E.C.W. de Jong
Lid
Prof. dr. P. Palensky
Lid
Prof. dr. ing. A.J.M. Pemen
Lid
Dr. ir. P.J. van Duijsen