Stichting 3E beurzen

Voor wie zijn de beurzen bestemd?

Voor studenten in het vakgebied elektrische energietechniek of elektriciteitsvoorziening bestaat de mogelijkheid om een beurs aan te vragen. Tevens is het (beperkt) mogelijk om een beurs aan te vragen betreffende het vakgebied van de energietransitie.

Heb je vragen?

  • BSc studenten van technische universiteiten en hogescholen in Nederland die in het laatste jaar van hun BSc studie zijn of binnenkort zullen zijn,
  • MSc studenten die in het laatste jaar zijn van hun MSc studie aan een technische universiteit in Nederland of binnen zes maanden aan dat laatste jaar zullen beginnen,
  • jonge MSc’ers, die recent zijn afgestudeerd aan een technische universiteit in Nederland en binnen 12 maanden na het behalen van hun MSc een aanvraag indienen en
  • PhD’ers aan een technische universiteit in Nederland met een geplande datum voor hun promotie binnen drie jaar na de datum van hun aanvraag.

Zij die in één van de bovengenoemde vier categorieën vallen, maar niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, kunnen alleen een beursaanvraag indienen, wanneer zij op de datum van indiening van hun aanvraag:

  • Ingezetenen zijn van Nederland sinds een datum, die tenminste twaalf maanden vóór de datum van indiening van hun aanvraag ligt en ingezetenen van Nederland zullen blijven tot een datum, die tenminste zes maanden na de voltooiing van de besteding van de aangevraagde beurs zal liggen,
  • al tenminste twaalf maanden ingeschreven zijn geweest als student aan een technische universiteit of hogeschool in Nederland of al sinds tenminste twaalf maanden werkzaam zijn als promovendus bij een technische universiteit in Nederland en
  • tenminste enig Nederlands kunnen spreken en het voornemen hebben zich daarin verder te bekwamen.

De beurzen zijn bestemd om door de ontvangers te besteden als bijdrage in de kosten van activiteiten, die zij buiten de eigen universiteit of hogeschool willen ondernemen en die gericht zijn op verdieping en verbreding van hun kennis en inzicht in het vakgebied of op werkcontacten met gelijksoortige of meer ervaren collega’s, waardoor zij extra waarde kunnen toevoegen aan hun BSc-, MSc afstudeerwerk of PhD promotiewerk dan wel aan hun inzetbaarheid als jong MSc ingenieur.

Voor studenten, die de laatste fase van hun MSc studie spoedig gaan aanvangen, geldt dat de beurs ook gebruikt mag worden voor oriëntatie buiten hun universiteit ten behoeve van het te kiezen of reeds gekozen onderwerp van hun MSc afstudeerproject.

Voorbeelden van het gebruik van de beurzen in de afgelopen jaren zijn: stages bij buitenlandse universiteiten, instituten of ondernemingen in binnen- en/of buitenland, deelneming aan internationale workshops en postdoctorale cursussen.

De omvang van een Stichting 3E beurs ligt tussen 500 tot maximaal 4.000 euro.

Aanvragen kunnen in het Nederlands of in het Engels bij Stichting 3 E worden ingediend via deze website middels bijgaand aanvraagformulier.

Dit formulier dient te worden vergezeld door een CV van de aanvrager en een ondertekende schriftelijke verklaring van de afstudeerhoogleraar/docent en/of promotor ter ondersteuning van de aanvraag.

Na het volledig invullen van het aanvraagformulier voorzien van de bijlagen, wordt door klikken op “verzenden” de aanvraag verzonden aan Stichting 3 E en ontvangt de aanvrager een ontvangstbevestiging.

Het bestuur van Stichting 3 E streeft er naar binnen een maand na indiening van een aanvraag te beslissen over de toekenning en de hoogte van de beurs. Het besluit van het bestuur zal gebaseerd zijn op de inhoud van de aanvraag en een gesprek met de aanvrager.

Een beurs moet door de ontvanger worden besteed in een periode van ten hoogste twaalf maanden, welke periode dient te beginnen binnen zes maanden nadat de beurs is toegekend.

Over het bestuursbesluit betreffende het wel of niet toekennen van een beurs is geen discussie mogelijk.

Betalingen door Stichting 3 E aan de beursontvangers zullen, doorgaans in termijnen, op basis van onderbouwde declaraties van de ontvanger en rechtstreeks aan de ontvanger geschieden.

Stichting 3 E zal geen rechten doen gelden op de werkzaamheden van de beursontvangers, aangezien de beurs wordt toegekend op basis van de doelstelling van Stichting 3 E in de hoedanigheid van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Stichting 3 E verwacht, dat de Belastingdienst geen belasting over de ontvangsten in het kader van de beurs zal heffen bij de ontvanger daarvan. De Belastingdienst kan daarvoor echter geen verklaring vooraf afgeven en heeft Stichting 3 E meegedeeld, dat dit afhangt van de omstandigheden, waaronder de financiële situatie van de beursontvanger. Mocht de ontvanger van de beurs toch belasting verschuldigd zijn, dan wordt deze in geen geval door Stichting 3 E aan hem of haar vergoed. De aanvrager of ontvanger kan zich desgewenst, nadat Stichting 3 E een beurs heeft toegekend, maar vóór aanvaarding van de beurs, met de Belastingdienst verstaan. Hierbij is het van belang erop te wijzen dat Stichting 3 E door de Belastingdienst is erkend als ANBI.

Wie na lezing van het bovenstaande vragen heeft of nadere informatie wil ontvangen, kan een e-mail sturen aan de voorzitter van Stichting 3 E (voorzitter@stichting3e.nl) en/of de penningmeester van Stichting 3 E (penningmeester@stichting3e.nl) of gebruik maken van het contactformulier op deze website.